Registrace | Zapomenuté heslo?

Hledání

Rubriky

Zásady ochrany osobních údajů

Cílem tohoto dokumentu je poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje shromažďuji, jak s nimi nakládám, z jakých zdrojů je získávám, k jakým účelům je využívám, komu je smím poskytnout, kde můžete získat informace o svých osobních údajích, které zpracovávám a jaké jsou individuální možnosti zabezpečení osobních údajů. Provozovatel těchto stránek tímto v souladu s ustanovením § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů informuje o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v rámci provozu těchto stránek.

Správce osobních údajů


Správcem osobních údajů zpracovávaných v souladu s těmito „Zásadami“ je provozovatel těchto stránek.

Provozovatel těchto stránek pro účely těchto zásad je:

Jan Bělka

Žukovova 776/6

400 03 Ústí nad Labem

IČ: 467 80 831

 

Účel zpracování osobních údajů


S výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas klienta (viz. § 5 zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů), zpracovává provozovatel těchto stránek osobní údaje výhradně se souhlasem subjektu údajů. Správce bude zpracovávat osobní údaje pouze pro správu uživatelských účtů subjektů a dále pak statistické účely.

Rozsah zpracování osobních údajů


Rozsah zpracování osobních údajů odpovídá výše uvedeným účelům zpracování, jedná se tak o zpracování adresních a identifikačních osobních údajů, popisných údajů, popřípadě dalších nezbytných údajů potřebných ke splnění daného účelu (zasílání novinek (tzv. newsletter). Údaje, které shromažďujeme v souvislosti s Vaší osobou, tedy mohou obsahovat Vaše jméno a příjmení, titul, váš e-mail, telefon, adresu  apod. Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Provozovatel těchto stránek shromažďuje pouze dobrovolně poskytnuté osobní údaje, získané například vyplněním předmětných formulářů týkající se konkrétního účelu zpracování na těchto webových stránkách. Pokud subjekt údajů uvedl, že si přeje dostávat informace o novinkách apod., může je provozovatel kontaktovat pomocí e-mailu nebo jiného spojení (pomocí poskytnutého poštovního nebo telefonického kontaktu) s příslušnými informacemi. Kdykoliv bude subjekt údajů požadovat ukončení doručování takovýchto informací, může registraci zrušit písemně (poštou nebo e-mailem) nebo telefonicky na adrese provozovatele.

Správce získává osobní údaje klientů z následujících zdrojů: z těchto webových stránek, z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí, z internetu, z mediálních prostředků (noviny, časopisy, tiskové zprávy apod.).

Způsob zpracování osobních údajů


Zpracování osobních údajů podle těchto „Zásad“ provádí správce. Zpracování osobních údajů je prováděno administrátory těchto stránek. Všichni administrátoři a další osoby, které pro správce provádějí činnost, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se jim stanou známy po dobu pracovní činnosti vykonávanou pro správce, a to i po skončení spolupráce.

Ke zpracování osobních údajů dochází prostřednictvím prostředků výpočetní techniky. Provozovatel jako správce osobních údajů zajišťuje ochranu osobních údajů na základě přijatých technicko-organizačních opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich neoprávněným přenosům, k jejich změně, zničení či ztrátě, jakož i jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a zavazují se postupovat podle platných právních předpisů týkající se ochrany osobních údajů.

Předávání osobních údajů


Zpracované osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím subjektům:

státním orgánům resp. dalším subjektům v rámci plnění zákonných povinností stanovených zvláštními předpisy (např. zák. č. 21/1992 Sb., o bankách, zák. č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a další) – jde zejména o orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení, orgány dohledu apod.

Možnosti subjektu údajů ve vazbě na zpracování a předávání osobních údajů


S výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů (viz. § 5 zák. č. 101/2000 Sb. , o ochraně osobních údajů), zpracovává provozovatel osobní údaje výhradně se souhlasem subjektu údajů. Je pouze na jeho svobodném rozhodnutí, zda svůj souhlas v rozsahu navrženém správcem osobních údajů poskytne, či zda jej případně omezí nebo neposkytne. Provozovatel upozorňuje subjekt údajů, že poskytnutí jeho osobních údajů je dobrovolné, nicméně jejich poskytnutí může být podmínkou pro poskytnutí dané služby. Pokud se subjekt údajů se správcem osobních údajů nedohodl jinak, může písemně oznámit správci, že rozsah souhlasu upravuje či mění nebo že souhlas odvolává. Rozsahem poskytnutého souhlasu je provozovatel vázán a plně ho respektuje.


Přístup subjektů údajů ke svým osobním údajům a povinnost provozovatele


Informaci o tom, jaké osobní údaje o subjektu údajů správce zpracovává, si subjekt údajů může vyžádat v sídle provozovatele. Informaci v zákonem stanoveném rozsahu (viz. § 12 odst. 2 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) vyhotoví příslušný správce bez zbytečného odkladu a předá ji klientovi osobně, nebude-li výslovně dohodnut jiný způsob předání. Za poskytnutí informace má správce právo požadovat přiměřenou úhradu nákladů spojených s jejím poskytnutím (viz. § 12 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů).

Pokud subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že při zpracování osobních údajů došlo ze strany provozovatele  k porušení jeho práv či k porušení povinností stanovených zákonem, může se domáhat nápravy s využitím všech prostředků, které mu k tomu platná právní úprava poskytuje (viz. § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů).

Trvání zpracování osobních údajů


Provozovatel bude uchovávat osobní údaje pouze po dobu nutnou pro poskytnutí požadované služby nebo produktu nebo do doby písemného odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Po uplynutí této lhůty je provozovatel povinen osobní údaje zlikvidovat, nestanoví-li zvláštní právní předpisy na ochranu osobních údajů jinak (jedná se především o účely archivnictví a uplatňování práv v občanském soudním řízení, trestním řízení a správním řízení).

Změny


Provozovatel si vyhrazuje právo aktualizovat zásady pro nakládání s osobními údaji subjektů údajů. Pokud tyto změny jakýmkoli způsobem ovlivní nakládání s osobními údaji, správce bude přiměřeným způsobem subjekty údajů informovat.

Přihlásit se

Registrace

Zapomenuté heslo?

Aktuality

01.08.2011

Pokud máte amatérskou kapelu a chcete se prezentovat na internetu, mohla by Vás zajímat následující nabídka.

Více ...

Zobrazit všechny aktuality ...

Grafika a PHP kód ©2011 Jan Bělka

Zásady ochrany osobních údajů